Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących - Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz.1243 ze zmianami) Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Kutnie wychodzi na przeciw oczekiwaniom osób uprawnionych.

 

Osoby nie słyszące i niedosłyszące mające trudności w komunikowaniu się, chcąc skorzystać z usług Komendy Powiatowej Policji w Kutnie mają prawo do:

·                            skorzystania z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016).

Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy petenta w formie dostępnej dla osób uprawnionych na ich wniosek.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko osoby zainteresowanej,

- propozycję terminu,

- krótkie określenie sprawy,

- kontakt zwrotny (adres zwrotny), na który zostanie nadesłana informacja, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

W celu uzyskania pomocy tłumacza języka migowego, osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, za pomocą faksu itp.), co najmniej 3 dni robocze (za wyjątkiem sytuacji nagłych) przed przewidzianym terminem kontaktu kontaktując się z:

komendant@kutno.ld.policja.gov.pl

 

faks:  24-253-22-16

Metryczka

Data publikacji 04.11.2015
Data modyfikacji 29.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kutnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Witczak
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Witczak
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Witczak
do góry